วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ข้อสอบปฏิกิริยา

ดั้งเดิมfile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$EX10.328/Web%20Quest%201.3/outquest.html

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ความรักคือการให้...


ความรักคือการให้...
ความรักคือความห่วงใย...
ความรักคือการใส่ใจ...
ถ้าคุณยังไม่เคยรักใคร...
คุณลองหัดใช้ใจรักตัวเองดู...

ความงดงามภายในใจ


ความงดงาม
ความงามของเราอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมองเห็นได้ง่ายๆต้องมีจิตใจที่งดงามเช่นกันจึงจะสามารถมองเห็นได้ และการมองเห็นไม่ใช่จะมองกันได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องใช้ใจมองเข้าไปข้างในถึงจะเห็นความงดงามภายในใจ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ ในปัจจุบันการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศนั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางสภาพสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งนโยบายภาครัฐและการแข่งขันกับอารยประเทศซึ่งมีสูง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึงในปัจจุบันท่านจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความรู้นั้นล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนสั้นลง อีกทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมีการแนะนำเทคนิคเครื่องมือใหม่ ๆ ในองค์กร และการต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และผลงานที่ได้ต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดเพื่อแข่งขันกับอารยะประเทศได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นนวัตกรรมและสารสนเทศจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ โดยในบทความนี้ขอเสนอหัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ ดังนี้
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
บทที่ 2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา
บทที่ 3 นวัตกรรมการศึกษาและบริหารการศึกษา
บทที่ 4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
บทที่ 5 นวัตกรรมกับการพัฒนาสารสนเทศ
บทที่ 6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร

ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ความหมายของอินเทอร์เน็ต
ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
พัฒนาการของ Internetรูปแบบชื่อโดเมนบริการสนทนาออนไลน์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-mail)
บริการค้นข้อมูล World Wide Web
IP Address หรือ IP network number
Domain Name ใน Internet
โทษของอินเทอร์เน็ต